MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Mūsu pakalpojumi
Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pakalpojumu saņemšanas noteikumi

Papildināts 2022. g. 03. augustā
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt

Apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 30.06.2022. sēdes lēmumu

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1.   Šie noteikumi nosaka  „Kuldīgas Galvenā bibliotēkas” (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu     sniegšanas kārtību lietotājiem.

1.2.   Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas Nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

1.3.   Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Kuldīgas novada dome. Ja bibliotēkas lietošanas noteikumos nepieciešams izdarīt izmaiņas uz valstī noteiktas ārkārtas situācijas laiku vai LR Likumdošanā noteiktu ierobežojumu dēļ, bibliotēkas vadītājs par to informē Kuldīgas novada Domi un izplata informāciju sabiedrībai pieejamos medijos.

1.4.   Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās, kā arī Bibliotēkas internetvietnē.

2. Bibliotēkas lietotāji.

2.1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto      Bibliotēkas pakalpojumus.

2.2. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi, elektronisko identifikācijas karti (eID)vai citu personu apliecinošu dokumentu. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājs aizpilda Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (1.pielikums) un ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumu ievērošanu. Norādīto datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko Bibliotēka veic sabiedrības interesēs un īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, ko nosaka Bibliotēku Likums.

2.3. Lietotājus līdz 14 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, iesniedzot viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida iesniegumu un galvojumu (2.pielikums).

2.4. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

2.5. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas     noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.

2.6. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte un autorizācijas dati attālināto pakalpojumu saņemšanai.

2.7.  Mainot uzvārdu vai kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adrese), lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

3. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība.

3.1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

3.2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

3.2.1. bibliotēkas apmeklēšana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā,   bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā, lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru,        interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska          pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana

3.2.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un           citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas    meklēšanas sistēmām un to izmantošana;

3.2.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

3.2.4. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

3.3. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas    izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

3.4. Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina Kuldīgas novada dome.

3.5. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. Ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji, tad lietošanas termiņu ir iespējams pagarināt, izmantojot autorizācijas datus, zvanot pa tālruni 63350281 vai rakstot e-pastu biblioteka@kuldiga.lv.

3.6. Ja līdz noteiktajam termiņam lietotājs nav atdevis paņemtās grāmatas, tad citus iespieddarbus un materiālus uz mājām neizsniedz. Ja lietotājs ir parādnieks kādā no Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada pašvaldības pagastu bibliotēkām, tad iespieddarbus uz mājām neizsniedz

3.7. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, jaunieguvumiem - 14 dienas, žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 3 dienas.

3.8. Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdzņemšanai         neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.

3.9. Lietotājiem uz mājām neizsniedz iespieddarbus ar atzīmi "Uz mājām neizsniedz" un preses izdevumu jaunākos numurus līdz nākamā numura iznākšanai.

3.10. Augstākminētos izdevumus uz mājām izsniedz, izmantojot nakts abonementu – izdevumus var paņemt 30 minūtes pirms darba laika beigām un nodot nākamās darbdienas rītā līdz plkst.09:00.

3.11 Bērni līdz septiņu gadu vecumam Bibliotēkā atrodas kopā ar vienu no vecākiem vai tai pielīdzināto personu.

4. Bibliotēkas lietotāju tiesības.

4.1. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja  tiesību ievērošanu:

4.1.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

4.1.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu, Bibliotēkā abonētās datu bāzes un vispārpieejamos       elektroniskās informācijas resursus; ievērojot bibliotēkas noteikto datoru izmantošanas kārtību.

4.1.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

4.1.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

4.1.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

4.2. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā, t.sk. literatūru pielāgotā formātā.

4.3. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

4.4. Beidzot izmantot Bibliotēkas pakalpojumus, lietotājam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu.

4.5. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam.

5. Bibliotēkas lietotāju pienākumi.

5.1. Velosipēdus atstāt velosipēdu novietnē.

5.2. Saudzēt bibliotēkas krājumā esošās grāmatas un citus dokumentus. Par tajos pamanītajiem bojājumiem informēt bibliotekāru. Sekot līdzi dokumentu nodošanas termiņiem, vajadzības gadījumā pagarināt (personīgi, pa tālruni, e-pastu, vai elektroniski bibliotēkas mājaslapā, izmantojot autorizāciju), saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku. Rezervētās grāmatas jāizņem 3 dienu laikā.

5.3. Nozaudētos vai sabojātos bibliotēkas dokumentus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem.

5.4. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi - jāierobežo darbības, kas var būt traucējošas pārējiem bibliotēkas lietotājiem- skaļas sarunas, mobilā tālruņa lietošana, skriešana u.tml.

5.5. Aizliegts patvaļīgi rīkoties vai bojāt bibliotēkas iekārtas, vai nodarīt citus materiālus zaudējumus bibliotēkai. Par nodarīto kaitējumu lietotājs atbild Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

5.6. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, atrodas bibliotēkā nehigiēniskā vai sabiedriskai vietai nepiemērotā stāvoklī, bojā bibliotēkas inventāru, var tikt izraidīts no Bibliotēkas telpām.

5.7. Par Bibliotēkas lietošanas noteikumu atkārtotu neievērošanu, lietotājam var tikt pārtraukta Bibliotēkas pakalpojumu sniegšana uz laiku līdz 12 mēnešiem.

5.8. Gadījumos, kad netiek ievēroti Bibliotēkas noteikumi un ņemti vērā Bibliotēkas darbinieku aizrādījumi, par to tiek informēta pašvaldības policija.

 

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes lēmumu 30.06.2022.

Bibliotēkas vadītāja D. Girvaite

PDF