MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:
Mūsu pakalpojumi
Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pakalpojumu saņemšanas noteikumi

Papildināts 2020. g. 08. jūnijā
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt

Apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 21.12.2017. sēdes lēmumu

(prot. Nr.16, p.53.)

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1.   Šie noteikumi nosaka  „Kuldīgas Galvenā bibliotēkas” (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu     sniegšanas kārtību lietotājiem.

1.2.   Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas Nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

1.3.   Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Kuldīgas novada dome.

1.4.   Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

2. Bibliotēkas lietotāji.

2.1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto      Bibliotēkas pakalpojumus.

2.2. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi, elektronisko identifikācijas karti (eID)vai citu personu apliecinošu dokumentu. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājs aizpilda Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas karti (1.pielikums) un ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumu ievērošanu.

2.3. Lietotājus līdz 14 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, iesniedzot viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida iesniegumu un galvojumu (2.pielikums).

2.4. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

2.5. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas     noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.

2.6. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte un autorizācijas dati attālināto pakalpojumu saņemšanai.

2.7.  Mainot uzvārdu vai kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adrese), lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

3. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība.

3.1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

3.2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

3.2.1. bibliotēkas apmeklēšana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā,   bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā, lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru,        interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska          pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana

3.2.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un           citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas    meklēšanas sistēmām un to izmantošana;

3.2.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

3.2.4. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

3.3. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas    izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

3.4. Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina Kuldīgas novada dome.

3.5. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. Ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji, tad lietošanas termiņu ir iespējams pagarināt, izmantojot autorizācijas datus, zvanot pa tālruni 63350281, rakstot e-pastu biblioteka@kuldiga.lv vai izmantojot SkypeID:  kgb_abonements.

3.6. Ja līdz noteiktajam termiņam lietotājs nav atdevis paņemtās grāmatas, tad citus iespieddarbus un materiālus uz mājām neizsniedz. Ja lietotājs ir parādnieks kādā no Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada pašvaldības pagastu bibliotēkām, tad iespieddarbus uz mājām neizsniedz

3.7. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, jaunieguvumiem - 14 dienas, žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 7 dienas.

3.8. Lietotājam vienlaikus izsniedz :

Grāmatas – 5eks.;

Žurnālus – 2 iepriekšējo gadu komplektus;

Jaunieguvumus un paaugstināta pieprasījuma izdevumus – 2 eks

3.9. Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdzņemšanai         neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.

3.10. Lietotājiem uz mājām neizsniedz iespieddarbus ar atzīmi "Uz mājām neizsniedz" un kārtējā gada preses izdevumus līdz 1.jūlijam. Pēc 1.jūlija uz mājām izsniedz 1.pusgada preses izdevumus.

3.11. Augstākminētos izdevumus uz mājām izsniedz, izmantojot nakts abonementu – izdevumus var paņemt 30 minūtes pirms darba laika beigām un nodot nākamās darbdienas rītā līdz plkst.09:00. Vienā reizē drīkst ņemt ne vairāk kā piecus kārtējā mēneša žurnālus.

3.12 Personām, kuras neievēro 3.11 punktā noteikto iespieddarbu atdošanas termiņu, pakalpojums nav pieejams.

3.13 Bērni līdz sešu gadu vecumam Bibliotēkā atrodas kopā ar vienu no vecākiem vai tai pielīdzināto personu.

4. Bibliotēkas lietotāju tiesības.

4.1. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja  tiesību ievērošanu:

4.1.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

4.1.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos       elektroniskās informācijas resursus; ievērojot bibliotēkas noteikto datoru izmantošanas kārtību.

4.1.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

4.1.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

4.1.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

4.1.6. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā.

4.2. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā.

4.3. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

4.4. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam.

5. Bibliotēkas lietotāju pienākumi.

5.1. Virsdrēbes un somas atstāt garderobē, pretī saņemot garderobes numuriņu. Lietotājiem, kuri ir nozaudējuši tiem izsniegto garderobes numuriņu, jāmaksā soda nauda – EUR 5,00 (pieci eiro).

5.2 Velosipēdus atstāt velosipēdu novietnē.

5.3. Saudzēt bibliotēkas krājumā esošās grāmatas un citus dokumentus. Par tajos pamanītajiem bojājumiem informēt bibliotekāru. Sekot līdzi dokumentu nodošanas termiņiem, vajadzības gadījumā pagarināt (personīgi, pa tālruni, e-pastu, vai elektroniski bibliotēkas mājaslapā, izmantojot autorizāciju), saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku. Rezervētās grāmatas jāizņem 3 dienu laikā.

5.4. Nozaudētos vai sabojātos bibliotēkas dokumentus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt šo dokumentu vērtību naudā atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajai cenai. Gadījumos, ja grāmata nav pieejama tirdzniecībā, Bibliotēkas krājuma izvērtēšanas komisija nosaka tās vērtību.

5.5. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi - jāierobežo darbības, kas var būt traucējošas pārējiem bibliotēkas lietotājiem- skaļas sarunas, mobilā tālruņa lietošana, skriešana u.tml.

5.6. Aizliegts patvaļīgi rīkoties vai bojāt bibliotēkas iekārtas, vai nodarīt citus materiālus zaudējumus bibliotēkai. Par nodarīto kaitējumu lietotājs atbild Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

5.7. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, atrodas bibliotēkā nehigiēniskā vai sabiedriskai vietai nepiemērotā stāvoklī, bojā bibliotēkas inventāru, var tikt izraidīts no Bibliotēkas telpām.

5.8. Par Bibliotēkas lietošanas noteikumu atkārtotu neievērošanu, lietotājam var tikt pārtraukta Bibliotēkas pakalpojumu sniegšana uz laiku līdz 6 mēnešiem.

5.9. Gadījumos, kad netiek ievēroti Bibliotēkas noteikumi un ņemti vērā Bibliotēkas darbinieku aizrādījumi, par to tiek informēta pašvaldības policija.

 

Bibliotēkas vadītāja D. Girvaite

PDF